14 feb 2019

Brannvarsling til besvær

Brannvarslingsanlegget har virkelig satt tålmodigheten til alle på prøve, og styret har nå over flere år investert mye tid, krefter og kostnader på å finne årsaker og løsninger. Denne utfordringen har hele tiden hatt styrets høyeste prioritet, noe det også vil ha fremover. Styret gir derfor nå en ny oppdatering rundt denne saken.

I 2017 ble det montert 2 ekstra branntavler, utført fullskalatest av anlegget for å avdekke feil/mangler, samt service og kontroll av samtlige sensorer i garasjeanlegget. Styret har hele tiden hatt tett og god dialog med OBOS, AF-Gruppen og leverandører. På bakgrunn av ovennevnte ble det derfor foretatt utskiftning av samtlige sensorer i U2, samt omprogrammering av anlegget. Dette for bedre å tilpasse anlegget til bygningsmassen anlegget er montert i.

Etter mye jobbing og intens møtevirksomhet i tiden fram mot sommeren 2017, opplevde vi i en lengre periode at  anlegget fungerte som det skulle og betraktelig færre utilsiktede alarmer ble utløst.

Men etter en stund opplevde vi igjen en økning i antall alarmer. Både styret og leverandøren av anlegget var svært forundret over at dette skulle skje. Igjen måtte vi i gang med å finne løsninger og forklaringer. Ikke minst har vi måttet bruke mye tid på å finne ut av hvorfor vi har det anlegget vi har, hvorfor er det installert på den måten det er og hva kan gjøres av endringer innenfor gjeldende lover, regler og forskrifter.

I dette arbeidet ble det avdekket at et utall alarmer er utløst av person(er) som ren sabotasje på anlegget, uvisst av hvilken årsak. Dette har styret kunnet avsløre ved nøye studier av opptak fra videoovervåkingen. Vi og OBRE har også opplevd at beboerne i større grad enn før kobler fra sensorene i leilighetene, noe som absolutt ikke er tillatt. Flere av sensorene forblir derfor frakoblet, noe som i ytterste konsekvens kan få alvorlige konsekvenser ved en eventuell brann. Leietakere i næringslokalene har også varierende kunnskap til hva som er rutiner og regler knyttet til brannsikkerhet.

Etter noen intense og lange dager med møtevirksomhet, e-post dialoger, telefonsamtaler og research så vil dette være prosessen videre, med hovedmål om å få en stopp på alle falske og utilsiktede alarmer:

  • Engasjere og gjennomføre befaring med en brann- og sikkerhetsingeniør. Dette for å nøye kartlegge hva vi har og ikke har muligheten til å gjøre med anlegget vi har. Dette gjøres med støtte fra originale tegninger og dokumenter fra da bygget var nytt.
  • Få utført ytterligere endringer på anlegget på bakgrunn av anbefalinger og godkjenninger fra brann- og sikkerhetsingeniør.
  • Styret vurderer også ytterligere tiltak rettet mot beboerne i forhold til kjennskap og kunnskap til vårt varslingsanlegg og generell brannsikkerhet. Også her er det et forbedringspotensial som må følges opp.

Vi gir oss ikke før vi har funnet en løsning. Takk for tålmodigheten, selv om den har blitt ganske så frynsete hos oss alle.

 

Vennlig hilsen styret