28 feb 2019

Årsmøte i Dreieskivakvartalet borettslag 2019

Ordinær generalforsamling 2019 
 
Det vises til borettslagslovens § 7-4: ”Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp”.  
 
Dreieskivakvartalet Borettslag vil avholde ordinær generalforsamling: 

Mandag 6. mai 2019. 
 
I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes. Forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest 25. mars 2019. 
 
For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen må det: 

  • Gå klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen
  • Formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over  

Forslag sendes til styreleder i Dreieskivakvartalet Borettslag

Ketil Edvardsen, Turbinveien 12, 0195 Oslo. 
 
Eller til styrets felles e-post adresse:

stopejernet@styrerommet.net 
 
 
 
Hilsen Dreieskivakvartalet Borettslag

Styret

28. februar 2019